tuinaanneming & ontwerpburo
designed for outdoor living
TOTAALPROJECTEN: van ontwerp - tot aanleg

Algemene voorwaarden

1. Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door ons bepaald zijn. Om ons te verbinden, moet elke zaak , zelfs indien zij behandeld werd door onze agenten, schriftelijk door ons worden bevestigd.

2. Door het enkele feit van bestelling, aanvaardt de contractant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden die het contract beheersen en waarvan enkel kan afgeweken worden bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst. Vanaf dan wordt afstand gedaan van de toepassing van zijn eigen (algemene) contractsvoorwaarden.

3. De werken worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer en deze van onze leveranciers.

4. Niettegenstaande elke aanwijzing daaromtrent van bijzondere marktvoorwaarden, is uitdrukkelijk overeengekomen dat de termijnen steeds louter als richtlijn werden gegeven en dat zij, bij vertraging, aan de contractant geen enkel recht verlenen op schadevergoeding, boete of vernietiging. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke geschreven overeenkomst, behouden wij ons het recht voor de werken uit te voeren in één of meerdere keren, naar onze voorkeur.

5. Behoudens andersluidend beding, zijn onze facturen kontant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te 3545 Halen (Loksbergen), Oude leuvensebaan 21.Onze wisselbrieven wijken hiervan niet af. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven gelijk aan de rentevoet van de Nationale Bank van België, vermeerderd met 2 eenheden en met een minimum van 10 %.

6. Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

7. Daarenboven, in hetzelfde geval en bij toepassing van art. 1152 van het Burgerlijk Wetboek, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met 10 % , met een minimum van € 250,00., hoofdens schadevergoeding. Het trekken van wissels op onze cliënten of het aanbieden van een incasseringskwijtschrift doet het lopen van intrest niet ophouden en houdt geen schuldvernieuwing in.

8. Wij hebben het recht om in de loop van de uitvoering van een werf of van een koop, de leveringen te schorsen of de aanneming te annuleren naar onze keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen van de contractant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulatie is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de contractant.

9. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de contractant de bevoegdheid om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen. Bovendien dienen deze klachten te worden gericht en toekomen aan HORTARI binnen de 8 dagen en zulks bij aangetekend schrijven na het verrichten van de werken of verzending van de factuur. Als er gebreken of opmerkingen worden geformuleerd dan moet dat op straffe van verval worden gesignaleerd binnen de week na de uitvoering van de werken. Bovendien moet binnen die week ook het nodige worden gedaan teneinde deze tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen, kosten hiervan zijn lastens de contractant.

10. Elke annulering, zelfs gedeeltelijk, vanwege de contractant vereist ons geschreven akkoord omtrent de annulering op zich en diens voorwaarden.

11. De ontbinding van onderhavig contract door de contractant voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee: – de onmiddellijke teruggave, op kosten van de contractant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de contractant ons de mogelijkheid verzekert en ons machtigt de goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan; – de verplichting van de contractant om ons te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door ons geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding. De ontbinding van het contract kan door ons worden nagestreefd in geval van niet naleven door de contractant van zijn essentiële verplichtingen, in geval van faillissement, neerleggen van verzoek tot concordaat, opschorting van betaling, beslag op onze goederen.

12. Toeval of overmacht geeft ons het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. Bij toepassing van onderhavig artikel worden beschouwd als of gelijkgesteld met overmacht, inzonderheid: oorlog, mobilisatie, staat van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen -van sociale, politieke of andere oorsprong-legale of wilde, lock-out, epidemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden -die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp-, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, in de fabrieken van onze leveranciers of bij alle andere van deze laatsten, met ernstige invloed op de vervaardiging, de voorraad, de behandeling of het transport van de koopwaar of van grondstoffen noodzakelijk voor hun fabricatie .

13. Onderhavig contract wordt beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van onderhavig verkoopscontract behoren uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Wissels brengen noch vernieuwing noch afbreuk met zich mee van deze formele clausule betreffende toewijzing van bevoegdheid, zelfs niet als zij in een andere arrondissement dan Leuven zijn gedomicilieerd.

14. Uw persoonsgegevens worden door Hortari BVBA verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om ons dat mee te delen op info@hortari.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.beDrukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming kan u ook terugvinden op onze website http://www.hortari.be.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering / BA bedrijven bij Baloise verzekeringen. Lid van NSZ.